Witam na stronie internetowej mojej kancelarii i zapraszam do zapoznania się z jej ofertą

Adwokat Michał Prochera

Kancelaria świadczy pomoc prawną polegającą w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, występowaniu przed sądami i urzędami. Pomoc prawna świadczona jest osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym, stowarzyszeniom, fundacjom oraz organizacjom społecznym i zawodowym.

Preferowane dziedziny prawa:

Sprawy karne i wykroczenia

 • Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.
 • Reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych.
 • Sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia.
 • Prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie.
 • Obrona w sprawach o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary.
 • Obrona w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
 • Prowadzenie spraw o zatarcie skazania lub ukarania.
 • Prowadzenie spraw o ułaskawienie.

Sprawy cywilne

 • O zapłatę.
 • Dotyczące służebności.
 • Związane z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną.
 • O stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku.
 • O zniesienie współwłasności.
 • O stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości.
 • O wpis w księdze wieczystej.
 • O opróżnienie lokalu mieszkalnego.
 • O ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich.
 • O ustalenie autorstwa, prawa do patentu.
 • Ze skargi na czynności komornika.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

 • o rozwód lub separację.
 • o unieważnienie, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa.
 • o alimenty, ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa lub ojcostwa.
 • o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej.
 • o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub zarządu majątkiem wspólnym.

Sprawy gospodarcze

 • O zapłatę.
 • Związane z zakładaniem, przekształcaniem, łączeniem spółek.
 • Rejestracja podmiotów w KRS.
 • Negocjacje i sporządzanie umów.
 • Sporządzanie projektów uchwał.

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego

 • Sporządzanie wniosków, odwołań od decyzji, skarg do WSA i skarg kasacyjnych.
 • Reprezentacja przed urzędami i sądami administracyjnymi.

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

 • O nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy.
 • O wynagrodzenie za pracę.
 • O odszkodowanie.
 • O świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego.
 • Sporządzanie źródeł prawa pracy (układów zbiorowych, porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów).

Skontaktuj się z kancelarią

Jeśli mogę Ci jakoś pomóc, wypełnij poniższy formularz i skontaktuj się z kancelarią. Odpowiem tak szybko, jak to tylko możliwe.