Regulamin

Udzielanie porad prawnych on-line odbywa się według następujących zasad:

1. Używając poniższego formularza możesz zadać pytanie, opisać swój problem prawny, przedstawić założenia pisma (pisma procesowego, umowy). Do wiadomości możesz dołączyć niezbędne pliki tekstowe lub graficzne. Wysłanie tych  informacji jest bezpłatne i do niczego nie zobowiązuje. Przekazane informacje są objęte tajemnicą adwokacką. Zwróć uwagę na precyzyjne przedstawienie problemu i umieszczenie danych kontaktowych.

2. Po zapoznaniu się z Twoim problemem otrzymasz e-mail z propozycją ceny za wykonanie żądanej usługi i terminu jej wykonania.

3. Jeżeli zaakceptujesz proponowaną cenę i termin wykonania usługi, dokonaj wpłaty na konto, podane w e-mailu. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne ze zleceniem kancelarii wykonania usługi.

4. Po dokonaniu wpłaty otrzymasz e-mail zwrotny z odpowiedzią na przedstawione pytanie.

Ocena przedstawionego problemu prawnego jest dokonywana w zakresie wynikającym z opisanych okoliczności i załączonych dokumentów.

Zakres usług

Kancelaria świadczy pomoc prawną polegającą

w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, występowaniu przed sądami i urzędami. Pomoc prawna świadczona jest osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym, stowarzyszeniom, fundacjom oraz organizacjom społecznym i zawodowym.


Preferowane dziedziny prawa:


Sprawy karne

i sprawy o wykroczenia

 • Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.
 • Reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych.
 • Sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia.
 • Prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie.
 • Obrona w sprawach o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary.
 • Obrona w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
 • Prowadzenie spraw o zatarcie skazania lub ukarania.
 • Prowadzenie spraw o ułaskawienie.


Sprawy cywilne

 • O zapłatę.
 • Dotyczące służebności.
 • Związane z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną.
 • O stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku.
 • O zniesienie współwłasności.
 • O stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości.
 • O wpis w księdze wieczystej.
 • O opróżnienie lokalu mieszkalnego.
 • O ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich.
 • O ustalenie autorstwa, prawa do patentu.
 • Ze skargi na czynności komornika.


Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

 • o rozwód lub separację.
 • o unieważnienie, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa.
 • o alimenty, ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa lub ojcostwa.
 • o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej.
 • o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub zarządu majątkiem wspólnym.


Sprawy gospodarcze

 • O zapłatę.
 • Związane z zakładaniem, przekształcaniem, łączeniem spółek.
 • Rejestracja podmiotów w KRS.
 • Negocjacje i sporządzanie umów.
 • Sporządzanie projektów uchwał.


Sprawy z zakresu prawa pracy

i ubezpieczeń społecznych

 • O nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy.
 • O wynagrodzenie za pracę.
 • O odszkodowanie.
 • O świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego.
 • Sporządzanie źródeł prawa pracy (układów zbiorowych, porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów).


Sprawy z zakresu prawa administracyjnego

 • Sporządzanie wniosków, odwołań od decyzji, skarg do WSA i skarg kasacyjnych.
 • Reprezentacja przed urzędami i sądami administracyjnymi.